29 AĞUSTOS 2015 EHLİYET SORULARININ TAMAMISoru 1 :
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
Soru 2 :
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
Soru 3 :
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
Soru 4 :
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Soru 5 :
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
Soru 6 :
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
Soru 7 :
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
Soru 8 :
Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
Soru 9 :
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
Soru 10 :
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
Soru 11 :
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Soru 12 :
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 13 :
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
Soru 14 :
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Soru 15 :
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?
Soru 16 :
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
Soru 17 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 18 :
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
Soru 19 :
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
Soru 20 :
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
Soru 21 :
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­de ki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
Soru 22 :
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 23 :
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?

Soru 24 :
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
Soru 25 :
I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
Soru 26 :
Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Soru 27 :
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
Soru 28 :
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
Soru 29 :
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
Soru 30 :
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru 31 :
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
Soru 32 :
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?
Soru 33 :
Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
Soru 34 :
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru 35 :
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?
Soru 36 :
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Soru 37 :
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
Soru 38 :
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Soru 39 :
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru 40 :
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
Soru 41 :
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
Soru 42 :
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
Soru 43 :
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru 44 :
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 45 :
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
Soru 46 :
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
Soru 47 :
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 48 :
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
Soru 49 :
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
Soru 50 :
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?